Przeskocz do treści

Samoświadomość Kluczem do Życia w Zgodzie z Sobą

 Świadomość to najbardziej kluczowa zasada w terapii Gestalt. Od niej praktycznie wszystko się zaczyna. Jest podstawą do budowy satysfakcjonującego życia. Życia, które jest zgodne z samym sobą.

Co to jest świadomość?

 Świadomość to znajomość siebie: swoich mocnych stron, swoich ograniczeń, talentów, pasji. To wiedza o tym co jest dla Ciebie ważne, a także o tym co lubisz, a czego nie czy o tym jakie masz przekonania w różnych kwestiach. To też świadomość swoich celów oraz zdawanie sobie sprawy z tego, kiedy możesz się wesprzeć sam, a kiedy potrzebujesz poprosić o pomoc. Można powiedzieć, że jest to ogólna wiedza o sobie samym. Tu chciałam podkreślić, że świadomość siebie nie jest tym, jak chcesz siebie widzieć lub jak chcesz, żeby postrzegali Cię inni. To jest wiedza jaki jestem w rzeczywistości.

 Obok ogólnej świadomości siebie jest też świadomość siebie w tym momencie, czyli świadomość tego co czujesz, co myślisz, jakie masz odczucia w ciele, jak odbierasz daną sytuację, co chcesz i potrzebujesz w związku z tym co się dzieje wewnątrz i/lub na zewnątrz Ciebie. Obojętnie czy dotyczy to teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości.

 Samoświadomość możemy podzielić na:

– wewnętrzną – to wszelkie doznania cielesne oraz uczucia;

– zewnętrzną – to doznania związane z pięcioma zmysłami, a także z mówieniemporuszaniem się;

pośrednią – to fantazje, myśli i wyobrażenia – są pośrednikiem między świadomością wewnętrzną i zewnętrzną oraz nadają znaczenia im obu.

 W Gestalcie obie świadomości są ważne, natomiast najważniejsza jest świadomość siebie w „tu i teraz”. Z niej wypływa wszystko dalej. Samoświadomość  „tu i teraz” może zmienić i wzbogacić ogólną wiedze o sobie samym. Dzięki niej nasza wiedza o sobie, a także o innych i o świecie cały czas rośnie.

Co możesz stracić, nie będąc świadomym siebie w „tu i teraz”?

 Robiąc różne rzeczy automatycznie, bez kontaktu z sobą, możesz coś przeoczyć. Coś, co dzieje się właśnie w tym momencie. Tak naprawdę być może w tej chwili wydarza się coś, co zmieni Twoją wiedzę o sobie, o innych lub o świecie. Mniej (np. to że polubiłeś szpinak) lub bardziej (np. odkryłeś co jest dla Ciebie najważniejsze i być może jest to coś zupełnie innego niż do tej pory). A może nawet będzie początkiem nowego etapu w Twoim życiu. O ile to zauważysz.

 Dodatkowo, jeśli nie masz kontaktu ze swoim ciałem, zmysłami, uczuciami i myślami, decyzja, którą podejmiesz, może być oparta na nieaktualnych informacjach (o Tobie, o innych lub o świecie) z przeszłości. W rezultacie Twój wybór może nie być w pełni zgodny z Tobą i jest większe prawdopodobieństwo, że będziesz tego żałować.

Co daje świadomość?

 Posłużę się tu cytatem, który myślę, że dobrze oddaje korzyści bycia samoświadomym – bycia w kontakcie z sobą.

„Gdy uświadomimy sobie nasze aktualne funkcjonowanie, sprowadzamy proces własnego życia do tego miejsca, w którym się znajdujemy. Możemy wtedy wziąć odpowiedzialność za to, co robimy, także za naszą nerwicę, oraz zdajemy sobie sprawę z naszych potrzeb i wyborów życiowych. Gdy nasza świadomość jest całkowicie skupiona na teraźniejszości, mamy możliwość efektywnego radzenia sobie z sytu­acjami w miarę, jak one powstają. Nie odwołujemy się już do starych nawyków, które w danym momencie mogą nie przystawać do naszych potrzeb”.

                            Ch. Sills, S. Fish, P. Lapworth „Pomoc Psychologiczna w ujęciu GESTALT”

 

 Tak więc dzięki świadomości siebie możesz wziąć odpowiedzialność za siebie i za swoje życie. Dodatkowo łatwiej Ci będzie podejmować wybory zgodne z Tobą. Oprócz tego będąc świadomym w „tu i teraz” możesz dostrzec swoje blokady, co jest punktem wyjścia do uwolnienia się od nich, jeśli Ci nie służą.

 Dzięki świadomości nie musisz używać siły woli. Wybory są bardziej naturalne, oczywiste, ponieważ pochodzą z Twojego wnętrza. Oczywiście nie znaczy to, że są one zawsze łatwe. Mogą być trudne. Nawet jeśli tak jest, to i tak jest Ci lżej, niż gdybyś to samo robił używając siły woli. 

 

A Ty jak bardzo jesteś świadomy siebie?

 Odkryłeś, odkryłaś, że straciłeś, straciłaś ze sobą kontakt i chcesz go odbudować z moją pomocą? Zapraszam Cię – umów się na konsultacje.

 

 Zachęcam Cię też do przeczytania innych artykułów na moim blogu.

 Ilona Gajak – Psychoterapeutka Gestalt

 Self-awarenees – Key to Life in Harmony with Yourself

 

 Awareness is one of the most crucial principle in Gestalt therapy. Everything starts with this. It is a basis of buliding life that satisfies you. A life that is consistent with yourself.

 What is awareness?

 Awareness is simply knowing yourself: your strengths, your limitations, talents, passions. It is understanding your values, your preferences and your beliefs on various issues. It is also knowledge on your goals and being conscius when you can do things on your own and when you need to ask for help. This is general self-knowledge. I want to emphasize here that self-awareness is not how you want to see yourself or how you want others to see you. This is knowing what you really are.

 In addition to general awareness of yourself, there is also awareness of yourself in this moment, i.e. awareness of what you feel, what you think, what your body feels like, how you perceive a given situation and what you want and need in relation to what is happening inside and / or outside you . No matter if it relates to present, past or future.

We can divide self-awareness into:

internal – all bodily sensations and feelings;

external – sensations related to the five senses, as well as speaking and moving;

indirect – fantasies, thoughts and ideas – they are an intermediary between internal and external consciousness and give meaning to both of them.

 In Gestalt, both kinds of above consciousness are important, but the most important is the awareness of oneself in „here and now”. It constantly changes and enriches the general knowledge about oneself, others and the world.

What can you lose not being aware of yourself in the moment?

 When doing things automatically without contacting yourself, you may overlook something. In fact, maybe something that is happening right now can change your knowledge of yourself, others, or the world. Less (e.g. you will realize you like spinach) or more (e.g. you will discover what is most important to you which will be completely different than your current values). And maybe it will be the beginning of a new stage in your life. If only you notice it.

 Additionally, if you are not in contact with your body, senses, feelings and thoughts, the decision you make may be based on outdated information referng to the past and not to „here and now”. As a result your choice may not not be fully consistent with yourself so the chance you will regret it rises.

What gives awareness?

 Let me use a quote here that I think captures the benefits of being self-aware – being in touch with yourself.

“When we become aware of our current functioning, we bring our own life down to where we are. We can then take responsibility for what we do, including our neurosis, and we are aware of our needs and life choices. When our consciousness is completely focused on the present, we have the ability to deal effectively with situations as they arise. We no longer refer to old habits that may not meet our needs at the moment”.

               Ch. Sills, S. Fish, P. Lapworth „Psychological Help in the GESTALT approach”

 By being aware of yourself you can take responsibility for yourself and your life. Additionally, it will be easier for you to make choices that are coherent with you. In addition, by being in the „here and now”, you can see your blockages, which is the starting point for breaking free from them if they don’t serve you.

 With awareness, you don’t have to use willpower. Your choices are more natural, obvious as they come from inside. Of course that doesn’t mean that they are always easy. They can be difficult. Even if this is the case, it is still easier to do things based on true will and not on willpower.

 

So, how self-aware are you?

Ilona Gajak – Psychoterapeutka Gestalt