Przeskocz do treści

Rodo

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

 Administrator danych

Ilona Gajak – Gabinet psychoterapii Gestalt 

ul. Przedwiośnie 2a/40

30 – 502 Kraków

 

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

  Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzane przeze mnie dane

 Dane, które są przetwarzane to:

 – Twoje imię, nazwisko, numer telefonu;

– dane wrażliwe, tylko te które zdecydujesz się powiedzieć, a spośród nich te, które mają znaczenie dla procesu terapeutycznego;

 – dane z faktury (tylko w przypadku gdy potrzebujesz fakturę);

– dane z przelewu (w przypadku płatności za terapię online lub przez telefon) 

Jako administrator informuję, iż dbam o ochronę danych osobowych.


Cel zbierania danych

  Dane osobowe zwykłe są używane w celach ustalenia spotkań i kontaktowania się w trakcie terapii.

 Dane wrażliwe – dla dbania o prawidłowy przebieg procesu terapeutycznego.

 W przypadku faktur, zgodnie z przepisami podatkowymi, dane są zbierane w celu uwzględnienia ich w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. 

 Dodatkowo dane osobowe są zbierane do celów określonych w Kodeksie cywilnym ART.118 (Dz.U 2018 1025).

 Komu udostępnianie są twoje dane

 Superwizor – W rozmowie z superwizorem opisuję bardziej problem oraz relację terapeutyczną, które nie umożliwiają identyfikacji ciebie jako klienta. Celem superwizji jest wniesienie nowej perspektywy, która może wzbogacić dalszą pracę terapeutyczną, w której najważniejsze jest dobro klienta. Superwizja to wsparcie dla psychoterapeuty pracującego z klientem, świadczona przez innego doświadczonego specjalistę. Jest to powszechna praktyka w środowisku terapeutów.  Zarówno mnie jak i superwizora obowiązuje tajemnica zawodowa, tak samo jak inne zawody medyczne, w tym psychoterapeutów. 

 Księgowa – tylko w przypadku, gdzie wystawiany jest rachunek.

 Bank  – dla płatności przelewem 

 

 Twoje prawa

 Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

 Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – prawo do bycia zapomnianym (istnieją tu wyjątki) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO. 

 

Podstawy prawne

 Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skrócie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym: 

• artykuł 6 ust. 1 lit. a) – jeżeli wyraziłeś odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych – dane są przetwarzane w zakresie wyrażonej zgody; 

• artykuł 6 ust. 1 lit. b) – dla danych gromadzonych w celu poprawnego wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy; 

• artykuł 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

• artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.

 

 

 

 

Jak długo będę przechowywać dane 

 Dane mogą zostać usunięte, o ile zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

– osoba, które dotyczą dane, cofnęła zgodę, na której przetwarzanie jest oparte;

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie Państwa Członkowskiego, któremu podlega administrator.


Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, proszę o kontakt.

 

  

 

 From 25.05.2018 enter into force Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance). 

 

Data administrator

Ilona Gajak -Gabinet psychoterapii Gestalt

Ul. Przedwiośnie 2a/40

30 – 502 Kraków

 

What means „personal data processing”?

‘Processing’ means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction; 

 

 

Data processed by me

Data which I process, include:

 – Your name, surname, telephone number.

 – Sensitive data – only the one which you decide to tell me and among those ones only those, that have a meaning for therapeutic process.

 – data that are on this invoice, only in case if you need invoice.

– data from bank transfer (for payments for therpy via phone or online) 

As data admisitrator I can assure that I take care of data protection. 

 

Aim of data processing

 Your common data are processed in order to communicate during therapy. 

 For sensitive data – aim – take care of right therapeutic process.

 In case of invoices, according to tax law, data are collected as a proof for Revenue Agency. 
 Additionally your data are collected for aims stated in Civil Code art. 118 (Dz. U. 2018 1025).

 

 

Who is informed about the data 

Supervisor – during the meeting I describe the issue and the therapeutic relationship, in a way that prevents you from being identified. Aim of supervision is to get new perspective, which can enrich further therapeutic proces, where the most important is your best interest. Supervision is a support for therapist, done by another experienced specialist. This is common practise in therapeutic proffession. Both me and supervisor are obliged to keep professional secrecy.

 Accountant – only in case if you need an invoice. Here also the person needs to keep confidentiality. 

Bank – for payments via bank transfer

 

 Your rights

 If you gave your permission to proces the data, you can resign from it at any time.

 You have also right to access your data, to its correction, deleting – the right to be forgotten (there are some exceptions to this rule) or limiting data processing, right to transferring your data, objection and the right to lodge an complaint to UODO.

  

 Legal basis

The legal basis is RODO, above mentioned Regulation 2016/679 of European Parliment and Council from 27 April 2016, including: 

 – Article 6, paragraph 1 a) – if you gave your consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes – data are processed within this agreement;

 – Article 6, paragraph 1 b) – processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract; 

 – Article 6, paragraph 1 c) – processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the administrator is subject; 

 – Article 6, paragraph 1 f) – processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the administrator, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.

 

 

How long will I keep your data

Data can be erased when one of following grounds applies: 

(a) the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; 

(b) the data subject withdraws consent and where there is no other legal ground for the processing; 

(c) the data subject objects to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing; 

(e) the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the administrator is subject; 

 

 

If you have any concern, please contact me.

Polityka plików cookies

 

  

 Ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej, tzw. pliki cookie – dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

  – dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; 

 –  do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

  Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

 Pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych. 

  Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?

 Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy. 

Google Chrome
 

Usuwanie wszystkich plików cookie

1.       Na komputerze otwórz Chrome.

2.       W prawym górnym rogu kliknij Więcej – Ustawienia.

3.       U dołu kliknij Zaawansowane.

4.       W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia treści.

5.       Kliknij Pliki cookie  Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn  Usuń wszystko.

6.       Potwierdź, klikając Wyczyść wszystko.

 

Usuwanie plików cookie z pewnego okresu

1.       Na komputerze otwórz Chrome.

2.       W prawym górnym rogu kliknij Więcej .

3.       Kliknij Więcej narzędzi  Wyczyść dane przeglądania.

4.       U góry, obok pozycji „Zakres czasu”, kliknij menu.

5.       Wybierz okres, np. Ostatnia godzina lub Ostatnie 24 godziny.

6.       Zaznacz „Pliki cookie i inne dane witryn”. Odznacz wszystkie pozostałe pozycje.

7.       Kliknij Wyczyść dane.

 

Internet Explorer

1.       Otwórz przeglądarkę Internet Explorer

2.       Wybierz Narzędzia w prawym górnym rogu.

3.       Z menu wybierz Opcje internetowe.

4.       Kliknij przycisk Usuń.

5.       Z listy wybierz Pliki cookie i dane witryn sieci Web i potwierdź Usuń.

 

 Mozilla Firefox

 Aby skasować ciasteczka jednej witryny: 
       

1.       Otwórz Mozilla Firefox

2.       Naciśnij przycisk menu

3.       Wybierz Opcje

4.    Przejdź do panelu Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie do sekcji Ciasteczka i dane stron

5.       Kliknij przycisk Zachowane dane

–  Aby usunąć wszystkie ciasteczka i dane przechowywane przez witrynę, kliknij Usuń wszystkie wyświetlane.

– Aby usunąć jedynie wybrane elementy, zaznacz pożądane elementy i kliknij Usuń zaznaczone.

6.       Kliknij Zachowaj zmiany.

7.       W oknie dialogowym Usuwanie ciasteczek i danych stron kliknij OK.

 

Aby usunąć wszystkie ciasteczka, dane stron oraz pamięci podręcznej

1.       Naciśnij przycisk menu

2.       Wybierz Opcje.

3.       Przejdź do panelu Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie do sekcji Ciasteczka i dane stron.

4.       Kliknij przycisk Wyczyść dane.

Ciasteczka i dane stron (w celu usunięcia statusu logowania i preferencji witryny) oraz Treści zachowane w pamięci podręcznej (w celu usunięcia zapisanych obrazów, skryptów i innych treści z pamięci podręcznej) powinny być zaznaczone.

5.       Naciśnij Wyczyść.

 

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne 

 Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

 

 

Cookies policy

 This website saves on your computer, and more specifically in the clipboard of your web browser, so-called „cookie files” – IT data stored in user’s end devices, intended for using websites. In particular, these are text files, containing the name of the website they come from, their storage time on the terminal device and a unique number.

 

Cookies are intended to use the website pages. The operator uses these files to:

  – match the content of the website to the individual preferences of the user, mostly these files recognize his/her device to display the page according to his/her preferences; 

 – to create anonymous statistics excluding the possibility of user identification.

  If you feel that the presence of cookies violates your privacy, you can any time turn them off – either for a specific site or for all calls from Your browser.

  Remember that this may result in the lack of functionality of selected website functionalities.

How to disable cookies in your browser? 
 

Below are instructions for disabling cookies in popular browsers online. If your browser does not match any of the below descriptions, look for help on the browser creator’s website or in its help file.

 
 
 
 
Google Chrome

Delete all cookies:
 
       1.     Open Google Chrome on your computer

2.       In the upper right corner, click More – Settings.

3.       At the bottom, click Advanced.

4.       In the “Privacy and security” section, click Content settings.

5.       Click Cookies -View all cookies and site data – Delete everything.

6.       Confirm by clicking Clear All.

 
Deleting cookies from a certain period

1.       Open Chrome on your computer.

2.       In the upper right corner, click More.

3.       Click More tools. Clear browsing data.

4.       At the top, next to “Time range”, click menu.

5.       Select the period, e.g. Last hour or Last 24 hours.

6.       Select ‘Cookies and other site data’. Deselect all other items.

7.       Click Clear Data.

 
 
 
 Internet Exlporer
 

1.       Open Internet Explorer

2.       Select Tools in the upper right corner.

3.       From the menu, select Internet Options.

4.       Click the Delete button.

5.       From the list, select Cookies and Web site data and confirm Delete.

 
Mozilla Firefox
 

To delete cookies for one site:

1.  Open Mozilla Firefox

2.  Press the menu buton

3.  Select Options

4.  Go to the Privacy and security panel, and then to the Cookies section and site data

5.  Click the Preserved data button

    – To delete all cookies and data stored by the site, click Remove all displayed.

    – To delete only selected items, select the desired items and click Delete selected.

6.  Click Save changes.

7.  In the Delete Cookies and Data Pages dialog box, click OK.

 

To delete all cookies, page and cache data:

1.       Press the menu buton

2.       Select Options.

3.     Go to the Privacy and security panel, and then to the Cookies section and site data.

4.       Click Clear Data: Cookies and site data (to remove login status and site preferences) and Content stored in the cache (to remove saved images, scripts and other cached content) should be marked.

5.       Press Clear.

 
 
 
Mobile phones, tablets and other mobile devices
 

Any type of mobile device may support such functionality in a different way depending on the type of device and the platform used. Therefore, please read this privacy settings in the help file, documentation or user’s manual device or operating system.