Przeskocz do treści

REGULAMIN

 

www.igajak-terapia.pl

 Regulamin obowiązuje od 19.03.2021 

I. DEFINICJE

 1. Sklep sklep internetowy dostępny pod adresem www.igajak-terapia.pl/sklep i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.

2. Sprzedawca – Ilona Gajak prowadząca działalność pod nazwą Ilona Gajak, ul. Dobrego Pasterza 21/6, 31-416 Kraków, NIP: 945 204 74 24, REGON: 388087500. 

3. Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

4. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca, u Sprzedawcy, zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

8.    Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Klient-Konsument. 

9. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca. 

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez: wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej (produkty cyfrowe) dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści lub przez kontakt mailowy bądź telefoniczny (konsultacje, terapia).

11. Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie, jak:

a) Plik elektroniczny,  tym e-book – plik zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym, w szczególności zapisany w formacie PDF, docs,xls. Każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego w jakim formacie jest dostępy.

12 Usługi – wszystkie usługi dostępne w Sklepie, jak:

a) Konsultacja/terapia online – rozmowa realizowana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telefon, narzędzie do wideorozmów, webinarów i telekonferencji). 

b) Konsultacja/terapia w gabinecie – rozmowa realizowana osobiście w gabinecie.

c) Konsultacja – konsultacja/terapia online lub w gabinecie.

13. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Produktu.

14. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę umożliwiająca dostęp do produktów. 

15. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji o artykułach jak i informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

16. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. 

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. 

3.    Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

4.   Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.

5.    Sprzedawca wystawia faktury bez VAT. 

6.    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi wolne od wad. 

7. Kupujący jest  zobowiązany do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, do korzystanie z treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu użytku osobistego, a także do nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach Sklepu spamu i do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.    Dostarczenie Plików, i/lub realizacja Konsultacji online odbywa się poprzez Internet, natomiast realizacja Konsultacji w gabinecie pod adresem Przedwiośnie 2a/40, 30-502 Kraków.

9.    Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne). 

10. Sprzedawca udostępnia REGULAMIN nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Kupujący może go utrwalić na nośniku lub wydrukować.  

III. FORMY PŁATNOŚCI

1.     Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

a)  przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia na produkt cyfrowy lub wykonania konsultacji,

b) płatność gotówką (dotyczy tylko konsultacji w gabinecie) bezpośrednio po odbytej konsultacji.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.  Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. www.igajak-terapia.pl/sklep, a następnie wybrać Plik postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu. 

2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

a. dodania Produktu do koszyka, 

b. wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko, kraj, adres, adres e-mail, oraz opcjonalnie nazwę firmy i NIP (konieczne do wystawienia faktury),

c.  wskazanie w Dodatkowych Informacjach chęci otrzymania faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, 

d.   wybór formy płatności,

e. zapoznanie się z regulaminem Sklepu i polityką prywatności i ich akceptacja,

f. wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy, co wiąże się z rezygnacją z prawa odstąpienia od umowy,

g. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania newslettera (dobrowolne),

h. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.

3. W procesie składania Zamówienia Kupujący może także zalogować się na Konto (opcja dostępna dla osób, które już kupowały w Sklepie) klikając przycisk “Jeżeli masz już konto, kliknij tutaj, aby się zalogować”.

4. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

5. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Plik. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy. Dodatkowo zostanie wysłany mail z informacją o utworzeniu konta z danymi do logowania.

7. Aby umówić się na Konsultację online bądź w gabinecie należy zadzwonić pod numer 501 716 384 lub napisać na adres ilona.gajak@igajak-terapia.pl

V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA WG KATEGORII PRODUKTU/USŁUGI

1.    Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Pliki w następujących terminach:

a. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym dostęp do Pliku nadawany jest w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

2. W przypadku konsultacji, które zamówił Kupujący, realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym drogą mailową lub telefonicznie.

VI. DOSTAWA PRODUKTÓW

1.    Produkty dostępne w Sklepie, w szczególności Pliki elektroniczne, Konsultacje online są dostarczane w formie elektronicznej i nie jest to związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty w Sklepie.

VII. PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY 

1. Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2.    Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy. 

3.    Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Konsumenta w posiadanie Produktu. 

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem przez wysłanie e-maila na adres sklep@igajak-terapia.pl.

5. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę na dole strony lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6.   Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

7. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klient-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

8.    W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

9.   Sprzedawca dokonuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy,  zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, Konsument-Klient chyba że Konsument, Konsument-Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII. WYJĄTKI OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    W przypadku zamówienia Produktu, Konsument lub Klient Konsument, który pobierze Plik lub zaloguje się do Konta lub skorzysta z Konsultacji przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 oraz pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.    Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

·  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

· świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

IX. ZASDAY REKLAMACJI NA PODSTAWIE RĘKOJMI

1.    Konsument/Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w okresie 2 lat od momentu wydania Pliku lub Konsultacji w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną.

2.    Konsument/Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

3. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@igajak-terapia.pl.

4.Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza reklamacji, udostępnionego przez Sprzedawcę na dole strony

5.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)     imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,

b)     nazwę zakupionego Produktu,

c)     opis reklamacji (rodzaj i datę ujawnienia wady),

d)     żądanie związane z reklamacją,

e)   potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić m.in.: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)

W przypadku dostarczenia niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).

7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Produktu, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.  Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

3. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w:

* Polityce prywatności dostępnej na stronie. https://igajak-terapia.pl/rodo/ – dla Kupujących Pliki,

*Informacji o przetwarzaniu danych – terapia dostępnej na stronie https://igajak-terapia.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-terapia/ – dla umawiających się na konsultację bądź terapię.

4.  Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:

*  składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie internetowo, 

* zapisaniem się Kupującego do newslettera,

* kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu,

* założeniem Konta w Sklepie, 

* umawianiem się na konsultacje/terapię.

XI. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ PRODUKTÓW I USŁUG

1. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego: 

·   urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon), 

· odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej,

·    aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego, 

·  oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF, docs, .xls. w zależności od specyfiki wybranego Produktu,

·  dostęp do aplikacji Signal (dla terapii online).

2.    Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:

· aktualny system antywirusowy,

·  skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

·  zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

·aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.

3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.  Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

XII. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE

1.   W trakcie dokonywania Zamówienia zakładane jest konto w Sklepie, aby umożliwić stały dostęp do zakupionego produktu.

2.   Podczas rejestracji Konta na mail Kupującego przesyłane są dane do logowania. Kupujący może zmienić hasło po zalogowaniu się.

3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia. 

4.    Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w związku z korzystaniem Konta, Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania konta. Kupujący jest uprawiony do poinformowania Sprzedawcy o wszelkich nieprawidłowościach.

7.  Kupujący rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną  przez zgłoszenie żądania usunięcia Konta do Sprzedawcy. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Może ono też nastąpić w trybie natychmiastowym, z ważnych powodów

8.     Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji:

a) w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego, lub

b) ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Kupujący korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

9. Strony mogą też rozwiązać umowę za porozumieniem stron, w każdym czasie.

10. Wskutek usunięcia Konta Kupujący traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie. Może to utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

XIII. NEWSLETTER

1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy. 

2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji o artykułach oraz informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą. 

3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji. 

4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do  skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny. 

5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości wysyłanej przez Sprzedawcę lub zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

XIV. PRAWA AUTORSKIE

1.    Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym. 

2. Autorskie prawa majątkowe do Plików przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorowi, którym jest Sprzedawca. 

3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć,nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. 

4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

5. Kupno Pliku nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb. 

6. Naruszenie praw autorskich stanowi naruszenie prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną dla osoby (w tym Kupującego), która dopuściła się tego. Sprzedawca, autor może także domagać się stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.    W szczególności Kupującemu nie wolno:

a)  Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Plik, 

b)  Zwielokrotniać Pliku lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,

c) Udostępniać Pliku innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,

d) Najmować i użyczać Pliku, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,

e)   Ingerować w treść i zawartość Pliku.

8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów.

XV. PLATFORMA ODR

1.     Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór. 

2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

3.    Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein. 

4.   Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. 

5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy  prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

2.   Rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu Postępowania Cywilnego i właściwością ogólną. 

3.  Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt Kupującemu.

4.     Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

5.    Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

6.     Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

7.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn np.: zmiany w przepisach prawa, zmiany płatności i dostawach, zmianach technologicznych.

8.   Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

9. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu dostępną w momencie zawarcia umowy

Wzór formularza odstąpienie od umowy

Miejscowość, data: …………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Sprzedawca

Ilona Gajak

Ul. Dobrego Pasterza 21/6

31-416 Kraków

NIP 945 204 74 24

 

Kupujący

Imię i nazwisko…………………….. …………………………….

Adres zamieszkania:……………..……………………………….

E-mail lub telefon do kontaktu: ………………………………….

 

Numer zamówienia: …………………………….

Data zamówienia: …………………………….

Data otrzymania produktu………………………..

Nazwa zwracanego produktu……………………………………………….

 

Wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu w formie przelewu bankowego, na rachunek wskazany poniżej. Nie wiąże się to dla mnie z żadnymi kosztami.

 

Numer rachunku bankowego………………………………………………………

Posiadacz rachunku:…………………………………………….………………….

 W razie braku zgody na powyższe proszę wybrać inną formę zwrotu kosztów

………………………………………………………………………………………………

 

 

Data: _____________________                Podpis Konsumenta: _____________

 

Wyjaśnienie

Konsument to pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Miejscowość, data: …………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Sprzedawca

Ilona Gajak

Ul. Dobrego Pasterza 21/6

31-416 Kraków

NIP 945 204 74 24

 

Kupujący

Imię i nazwisko/Nazwa firmy…….. ……………………………………………………

Adres zamieszkania:……………..……………………………………………………..

E-mail lub telefon do kontaktu: ………………………………………………………..

NIP………………………………………………………………………………………

PKD działalności ………………….. ……………………………………

 

Numer zamówienia: ……………………………………..

Data zamówienia: ………………………………………..

Data otrzymania produktu……………………………….

Nazwa zwracanego produktu……………………………………………….

 

Wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu w formie przelewu bankowego, na rachunek wskazany poniżej. Nie wiąże się to dla mnie z żadnymi kosztami.

 

Numer rachunku bankowego…………………………………………………………..

Posiadacz rachunku:…………………………………………………………………….

 W razie braku zgody na powyższe proszę wybrać inną formę zwrotu kosztów

………………………………………………………………………………………………

 

 

Data: _____________________                Podpis Konsumenta: _____________

Wyjaśnienie: 

Klient-Konsument to pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wzór formularza reklamacji

Miejscowość, data: …………………………….

 

Reklamacja

Sprzedawca:

Ilona Gajak

Ul. Dobrego Pasterza 21/6

31-416 Kraków

NIP 945 204 74 24

 

Kupujący

Imię i nazwisko…………………….. …………………………….

Adres zamieszkania:……………..……………………………….

E-mail lub telefon do kontaktu: ………………………………….

 

Nazwa reklamowanego Towaru/Produktu/Usługi…………………………

Numer zamówienia/dowód zakupu. …………………………………………

Opis stwierdzonej wady: …………………………………………………………

Data stwierdzenia wady……………………………………………………………

Nazwa zwracanego produktu…………………………………………………

 

Żądanie związane z wadą/uszkodzeniem (proszę podkreślić wybraną opcję):

            * Wymiana na nowy Towar

            * Naprawa, o ile jest to technicznie możliwe

            * Obniżenie ceny Towaru

            * Odstąpienie od umowy, o ile wada jest istotna

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Reklamowany Towar proszę odesłać
wraz z oryginałem formularza na adres sklep@igajak-terapia.pl

  

Data: _____________________                  Podpis Konsumenta: ____________

 

  * W przypadku zagubienia lub zniszczenia dowodu zakupu proszę o przesłanie numeru zamówienia lub potwierdzenie płatności za Towar.

 

 Wyjaśnienie

Konsument to pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Reklamacja

Sprzedawca:

Ilona Gajak

Ul. Dobrego Pasterza 21/6

31-416 Kraków

NIP 945 204 74 24

 

Kupujący

Imię i nazwisko/Nazwa firmy…………………….. …………………………

Adres zamieszkania:……………..……………………………………………..

E-mail lub telefon do kontaktu: ………………………………………………..

NIP…………………….. ……………………………………………………………

PKD…………………….. …………………………………………………………..

 

Nazwa reklamowanego Towaru/Produktu/Usługi…………………………

Numer zamówienia/dowód zakupu* …………………………………………

Opis stwierdzonej wady: …………………………………………………………

Data stwierdzenia wady……………………………………………………………

Nazwa zwracanego produktu…………………………………………………

 

Żądanie związane z wadą/uszkodzeniem (proszę podkreślić wybraną opcję):

            * Wymiana na nowy Towar

            * Naprawa, o ile jest to technicznie możliwe

            * Obniżenie ceny Towaru

            * Odstąpienie od umowy, o ile wada jest istotna

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Reklamowany Towar proszę odesłać
wraz z oryginałem formularza na adres sklep@igajak-terapia.pl

  

Data: _____________________                  Podpis Konsumenta: 

 

  * W przypadku zagubienia lub zniszczenia dowodu zakupu proszę o przesłanie numeru zamówienia lub potwierdzenie płatności za Towar.

Wyjaśnienie

Klient-Konsument to pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.