Przeskocz do treści

Informacja o przetwarzaniu danych – terapia

Poniższy obowiązek informacyjny wynika z rozporządzenie dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które zostało przyjęte 24 maja 2016 roku przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej.

Najważniejsze co chcę przekazać to:

· przetwarzam jedynie te dane osobowe, które osobiście przekazuje mi Pan / Pani w związku z korzystaniem z moich usług,

·  dbam o bezpieczeństwo przetwarzanych danych,

·  przetwarzam jedynie te dane, które są niezbędne w procesie terapii,

·   obowiązuję mnie tajemnica zawodowa,

· w ramach obowiązkowych superwizji, gdzie dzielę się tym jak prowadzę proces terapeutyczny dbam o to aby nie można było zidentyfikować Pana/Panią,

· w poniższej wersji wymieniłam innych odbiorców, którym mogą być przekazywane dane; chcę podkreślić, że jest to tylko w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z przepisów prawa lub dzieje się w momencie spełnienia określonych warunków (np. gdy Pan/Pani chce dostać fakturę).

Poniżej znajdzie Pan/Pani pełną wersję. 

 

Informuję Pana / Panią, że przetwarzam jedynie te dane osobowe, które osobiście przekazuje mi Pan / Pani w związku z korzystaniem z moich usług.  

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Ilona Gajak, ul. Dobrego Pasterza 21/6, 31- 416 Kraków, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ilona Gajak, NIP 945 204 74 24, REGON 388087500.

Przetwarzane danych

Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:

Dane zwykłe:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu / mail
 • adres zamieszkania/zameldowania (przy płatności online)
 • inne dane, które dobrowolnie przekazuje mi Pan/Pani w korespondencji mailowej bądź ustnie.

 Dane wrażliwe do których zalicza się:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych,
 • dane genetyczne,
 • dane biometryczne w celu zidentyfikowania osoby fizycznej,
 • dane dotyczące zdrowia,
 • dane dotyczące seksualności i orientacji seksualnej osoby,
 • dane dotyczące korzystania z placówek medycznych.

Powyższa lista, nie oznacza, że wszystkie te dane są konieczne do ujawnienia w procesie terapii.

Na przetwarzanie danych wrażliwych konieczna jest Pana/Pani zgoda, którą w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody może stanowić podstawę odmowy rozpoczęcia bądź kontynuowania prowadzenia terapii.

Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

złożenia zapytania mailowo lub telefonicznie: adres e-mail lub numer telefonu, imię, ewentualnie inne dane podane dobrowolnie przez ciebie,

●prowadzenie terapii: imię, dane wrażliwe dotyczące poruszanej kwestii,

płatność przelewem :imię, nazwisko, i/lub nazwa firmy, adres, numer rachunku, inne dane podane dobrowolnie przez ciebie w tytule przelewu,

wystawienie faktury (na prośbę): imię, nazwisko, i/lub nazwa firmy adres, NIP, numer rachunku.

Podane powyższych danych jest dobrowolne i niezbędne do wykonania powyższych usług/czynności.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

● wykonanie usługi lub zawartej umowy, przesłanie oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie;

● kontakt telefoniczny lub mailowy w sprawach związanych z realizacją usługi  – art. 6  ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy;

● przetwarzanie danych wrażliwych w celu prowadzenia terapii – art. 9 ust. 2 lit. a –  zgoda,

● wystawienie faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług zamówionych mailowo lub telefonicznie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO –  obowiązek wynikający z przepisów prawa;

● rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa;

● ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora;

● moje wewnętrzne cele administracyjne związane z zarządzaniem kontaktem z Panem/Panią – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora;

● tworzenie archiwum na potrzeby zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora;

● tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami – art. 6 ust. 1 lit. c RODO -obowiązek wynikający z przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora;

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane zwykłe mogą być przekazywane:

● firmie księgowej – dotyczy to wyłącznie osób, które chcą dostać fakturę;

● hostingodawcy – jeśli komunikacja odbywa się za pomocą poczty;

● bank – dotyczy osób płacących przelewem;

urzędy np. urząd skarbowy – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością;

● pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu, np.: obsługa techniczna, administracyjna, świadczenie pomocy prawnej.

Pana/Pani dane wrażliwe mogą być przekazywane:

● superwizorowi – jest to doświadczony psychoterapeuta, z którym dzielę się tym jak prowadzę terapię; jest to standardowa praktyka w psychoterapii; dbam o to, aby to co
przekazuję nie pozwalało na Pana/Pani identyfikację.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Dane nie są przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

 

Dane zwykłe:

● do 12 miesięcy po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, o ile nie doszło do zawarcia umowy  w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,

● przez okres trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów

● przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,

● do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora

Dane  wrażliwe:

● do  momentu cofnięcia  zgody. 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

· prawo do usunięcia danych, 

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

· prawo do przenoszenia danych,

· prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail odo@igajak-terapia.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będę musiała odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Pana / Pani żądanie, zostanie odnotowane w prowadzonej przeze mnie ewidencji obsługi żądań oraz w archiwum korespondencji, co oznacza, że dane osobowe zawarte w treści korespondencji mogą być nadal przechowywane w celu możliwości wykazania w przyszłości prawidłowej obsługi Pana / Pani żądania do momentu zakończenia przeze mnie działalności.

 Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem skorzystania z moich usługi

 

Ostatnia aktualizacja 18.03.2021

Information on data processing – therapy 

 

The following information results from the regulation on the processing of personal data, which was adopted on May 24, 2016 by the European Parliament and the Council of the European Union.

The most important thing I want to convey is:

• I only process the data that you personally provide to me in connection with the use of my services,

• I care about the security of the processed data,

• I only process data that is necessary in the therapy process,

• I am bound by professional secrecy,

• as part of obligatory supervision, where I share how I conduct the therapeutic process, I make sure that you cannot be identified,

• below I have listed other recipients to whom the data can be transferred – I would like to emphasize that this is only in exceptional situations resulting from law or it happens when certain conditions are met (eg when you want to receive an invoice).

Below you will find the full version.

 

I would like to inform you that I only process the personal data that you personally provide to me in connection with the therapy.

 

Who is the administrator of your personal data? 

The administrator of your personal data is Ilona Gajak, ul. Dobrego Pasterza 21/6, 31-416 Kraków, haing business under name Ilona Gajak, NIP 945 204 74 24, REGON 388087500.

Range of processed data

This data may include, in particular, the following information:

Regular data:

● first name and last name,

● phone number / email,

● address of residence / registration ,

● other data that you voluntarily provide me in e-mail correspondence or verbally.

Sensitive data, which include:

● racial or ethnic origin, 

 political views, religious or philosophical beliefs, membership in trade unions, 

● genetic data, 

● biometric data to identify a natural person, 

● health data, 

● data on a person’s sexuality and sexual orientation, 

● data on the use of medical facilities.

The above list does not mean that all these data are necessary for disclosure in the treatment process.

The processing of sensitive data requires your consent, which you have the right to withdraw at any time. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing data, which was carried out on the basis of consent before its withdrawal. In this case, with regret, I might refuse to start or continue therapy.

Scope of processed data

The scope of personal data has been limited to the minimum and necessary to provide services of:

● Submitting an inquiry by e-mail or by phone: e-mail address or telephone number, name and possibly other data provided voluntarily by you,

● therapy – name and sensitive data connected with the problem that was raised,

● paying via bank transfer: name, surname, address, bank account number, other data provided voluntarily by you in title,

● issuing an invoice (on request): name, surname and/or company name, address, NIP, bank account numer.

Giving above data is voluntary but necessary for above services/activities.

Purposes and basics of processing

The data is processed for the following purposes and based on the following legal grounds: 

● performance of a service or a concluded contract, sending an offer (eg advertising) at the User’s request – art. 6 sec. 1 lit. b GDPR – necessity to conclude and / or perform a contract or take action on request;

● contact by phone or e-mail in matters related to the provision of the service – art. 6 sec. 1 lit. b GDPR – necessary to conclude and / or perform the contract;

● processing of sensitive data in order to provision of psychotherapeutic services – art. 9 sec. 2 lit. a – consent,

● issuing an invoice and meeting other obligations arising from tax law in the case of placing orders in the Online Store or other products and services ordered by e-mail or by phone – art. 6 sec. 1 lit. c GDPR – an obligation resulting from legal provisions;

● consideration of complaints or claims related to the contract – art. 6 sec. 1 lit. b GDPR – necessity to conclude and / or perform the contract and art. 6 sec. 1 lit. c GDPR – an obligation resulting from legal provisions;

● establishing, investigating or defending against claims – art. 6 sec. 1 lit. f GDPR – legitimate interest of the administrator;

● internal administrative purposes of the Administrator related to the management of contact with the User – art. 6 sec. 1 lit. f GDPR – legitimate interest of the administrator; 

● creating an archive for the purpose of proving certain facts in the future – Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR – legitimate interest of the administrator;

● creating registers related to the GDPR and other regulations – art. 6 sec. 1 lit. c GDPR – an obligation resulting from legal provisions and art. 6 sec. 1 lit. f GDPR – legitimate interest of the administrator;

Data recipients

Your ordinary data may be transferred to:

● An accounting company – this only applies to people who want to receive an invoice;

● Hosting providers – if communication takes place via e-mail;

● Bank – for those paying via bank transfer;

● offices, eg the tax office – in order to fulfill legal and tax obligations related to settlements and accounting; 

● other subcontractors who gain access to data if the scope of their activities requires such access, eg technical and administrative services, provision of legal assistance.

Your sensitive data may be transferred:

 The supervisor – an experienced psychotherapist with whom I share how I conduct the therapy; this is standard practice in psychotherapy; I make sure that what I provide does not allow your identification.

Data transfer to third countries

Data is not transferred to third countries or to international organizations.

Data storage period

Ordinary data:

● up to 12 months after answering the inquiry, unless the contract was concluded (then see below) – with regard to the data provided in the inquiry,

● for the duration of the contract, and then until the claims under the contract are time-barred – in relation to data provided by contractors and clients

● for the period required by law, including tax law – in relation to personal data related to the fulfillment of obligations under applicable law,

● until the effective submition of objection on basis of Art. 21 GDPR – in relations to personal data based on the legitimate interest of the administrator,

    
Sensitive data – until the consent is withdrawn.

What rights do you have in relation to the processing of your personal data? 

 GDPR grants you the following potential rights related to the processing of your personal data:

● the right to access your data and receive a copy of it, 

● the right to rectify (correct) your data,

● the right to delete data,

● the right to limit data processing,

● the right to object to the processing of data,

● the right to transfer data, 

● the right to withdraw consent to the processing of personal data, if you previously gave such consent, 

● the right to lodge a complaint with a supervisory authority – President of the Personal Data Protection Office or another competent supervisory authority.

In order to exercise your rights, please send your request to the e-mail address odo@igajak-terapia.pl. Please remember that before exercising your rights, I will have to identify you accordingly.

Your request will be recorded in the records of handling requests kept by me and in the correspondence archive, which means that the personal data contained in the content of the correspondence may still be stored in order to be able to demonstrate in the future the correct handling of your request until I finish activities.

Information on the requirement / voluntary provision of data

Providing your data is a condition for using my services.

Last update:18.03.2021